Outlet NL female 140915 - 030216 468x60


Weblog
Brochures.nl Begin pagina
loggy.nl Home
Weblog maken
RSS Feed

Abonneren!DNA Koningshuis
DNA KONINGIN-BLOEDVERWANTEN KONINGIN EN NAZATEN GÉÉN ORANJE EN GÉÉN RECHT OP DE TROON ? Trouwpartij Juliana/Bernhard met Hitlergroet onder het spelen van het Horst Wessellied (foto Mokum TV) DINSDAG 9 FEBRUARI 2010 Hoe staat het met het DNA van de Oranjes? Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje?. De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III(1657-1713) koning in Pruisen ging. Anna Stuart (1665-1714) volgde Willem III in Engeland op. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren. Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584)Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst -Blad 1- Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou mogelijk zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen. S.M.S de Ranitz Wilhelmina De natuurlijke vader van Wilhelmina was, volgens de heersende mening, tenzij DNA onderzoek anders uitwijst, de bij Emma in dienst zijnde particulier secretaris S.M.S. de Ranitz,die als dank bij koninklijk besluit tot Jonkheer wordt verheven en later burgemeester van Utrecht werd. Dit maakt Wilhelmina in dat geval een buitenechtelijke dochter. In een radio praat programma bevestigde Oranjedeskundige Jan Kikkert dat deze "Koninklijke" familie helemaal geen afstammelingen is van Willem van Oranje en is het ook geen geheim dat zij geen Oranje zijn. Volgens Oranjekenner Kikkert leed Wilhelmina aan een zeldzaam erfelijke afwijking die ook in de familie de Ranitz voorkomt, n.l. zij kon geen verband in de muziek ontdekken.(het verschil tussen lage en hoge tonen) Rechtmatigheid troonopvolging! Als u nu in ogenschouw neemt dat in 1890 buitenechtelijke kinderen (tot ver in de 20ste eeuw,eerst in 1983 kwam hier verandering in) NIET als wettige nakomelingen werden gezien is de rechtmatigheid van de troonopvolging door Wilhelmina een zeer groot vraagteken. Gelijktijdig moet in het verlengde van de Salische wet en Castiliaanse stelsel grote vraagtekens worden geplaatst bij de troonopvolging door Juliana en Beatrix omdat de patriarchale lijn met Willem I niet feitelijk is vastgesteld, waardoor in de geest van de opdracht van het koningschap deze troonopvolging zou derogeren met de Grondwet..Voor troonopvolging gold de Salische wet en Castiliaanse stelsel,waarop o.a. de Grondwet van 1848 is geënt. In een uittreksel van het Staatsblad/Staatsrecht lezen wij: - Blad 2 - Art. 24 grw bewaart de herinnering aan de opdracht van het koningschap aan Willem I, voor hem en zijn wettige opvolgers. Salische stelsel: sluit vrouwen van opvolging uit Castiliaanse stelsel: bij gelijke graad van bloedverwantschap tot de laatstoverleden koning heeft de man voorrang boven de vrouw, doch ook de oudere man boven de jongere, waarbij de eerste in geval van vóóroverleden door zijn nakomelingen, ook als daarbij geen mannen zijn, wordt gepresenteerd. Slim heeft men middels een gearrangeerd huwelijk tussen Wilhelmina(die geen nazaat is van de in de grondwet van 1848 genoemde Willem I) en Prins Hendrik (1876-1934) van de familie Mecklenburg Schwerin (ook geen nazaat van Willem I) die gepareerd was aan de Romanovs getracht één en ander te herstellen, maar ook deze Prins Hendrik was met grote waarschijnlijkheid door syfilis onvruchtbaar, wat ook Juliana in dat geval een buitenechtelijke dochter maakt. Een stukje voorgeschiedenis. 1817-1890 1818-1877 Willem III Sophie van Württemberg Het eerste huwelijk van Willem III voor hij met Emma trouwde! Willem III (1817-1890) trad 1839 in het huwelijk met Sophie van Württemberg. Dit was een berekend huwelijk tussen volle neef en volle nicht,dit werd gezien als bloedschande. Sophie zag gezien het losbandig leven van Willem niets in Willem III,maar werd gedwongen het huwelijk aan te gaan. De vertrouwensman van Sophie was haar oom en tevens haar schoonvader Willem II naar wie ze tussen 1833 en 1877, 424 brieven schreef. Het vermoeden bestaat dat deze Willem II of lijfarts en vriend Dr. W.Hendriksz de vader van haar 3 kinderen was. Dit wordt nog eens versterkt ,wanneer Madame(madelle) Leonora d’Ambre,waarmee Willem III een liaison had een kind kreeg en Willem III blij uitriep “Enfin,je serai père”,bewerende dat de kinderen van Sophie geen kinderen van hem waren. (Willem had deze zangeres, zonder ministeriële toestemming, geadeld tot comtesse Eleonore d’Ambroise) In zijn verrukking gaf hij Leonora een prachtig parelsnoer,waarvoor hij zich in de schuld stak.( In de geheime dagboeken van Ritmeester Weitzel staat hierover: Majesteit is matig. Mademoiselle d'Ambre; het kabinet in opschudding. Het huwelijk gaat niet door. Schandaal in Franse en Nederlandse kranten. De koning bedroefd.) Sophie probeerde van hem te scheiden,maar met het beroep op landsbelang werd dat geweigerd.Wel werd een overeenkomst gesloten van scheiding tussen tafel en bed. In 1850 weigerde Sophie de lijfarts dr. Sijtze Greinadus van Willem om haar kind Maurits met hersenvliesontsteking te behandelen en riep haar bevriende arts dr. W. Hendriksz te hulp,die door Willem vervolgens de toegang werd ontzegd en Maurits overleed. (Tevens was lijfarts prof.dr. Willem Hermanus de Vreeze,Hofarts J.Vlaanderen en behandelende geneesheren waren dr. Vinkhuyzen en prof.dr.Rozenstein te Leiden.) __________________________________________________________ Willem III op jonge leeftijd De oude Willem die trouwde met Emma De onduidelijkheid in de afkomst is eenvoudig te ontzenuwen door DNA voor onderzoek af te staan. Echter Juliana heeft dit pertinent geweigerd. Ook Beatrix weigert resoluut DNA af te staan en Margarita en haar advocaat ontkennen ten stelligste DNA materiaal af te hebben gestaan voor onderzoek. Het toeval wil dat na het instorten van de Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis. Om zeker te zijn van hun zaak vroegen zij in 1991 een tweetal “nakomelingen” van de Romanovs om DNA en met name Koningin Elizabeth II en prinses Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov was.) Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze Willem III (1817-1890) was op latere leeftijd door syfilis onvruchtbaar en had derhalve geen bloedlijn nazaten bij Emma van Waldeck-Pyrmont Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren. Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Gezien - Blad 4 - vorenstaande schijnt er geen jota Romanov DNA en erfelijk Oranje DNA (zelfs niet het "gepikte" Oranje) in Wilhelmina en Juliana te zitten en is ons huidig staatshoofd Beatrix afkomstig uit een familie van nieuwe rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland. Volgens Roy van Zuydewijn heeft prinses Margarita destijds in onmin met haar tante Beatrix DNA materiaal (Speeksel,een haarlok en slipje) afgestaan om te laten onderzoeken of Beatrix een echte Oranje is en terecht op de troon zit. De onderzoeker Peter Nugter (voorman van de Republikeinse socialisten)bevestigde dit verhaal en zegt hierover een schriftelijke verklaring te hebben afgelegd over de overhandiging van het Margarita-DNA materiaal. Ook advocaat mr. Pim de Vos bevestigt dit verhaal. Prinses Margarita en haar advocaat ontkennen heden dat Margarita DNA materiaal heeft afgestaan. De onderzoeker Peter Nugter is van de aardbodem verdwenen,maar heel snel werd beweerd dat het laboratorium onderzoek naar Margarita’s DNA is afgerond en geen feiten heeft opgeleverd om te twijfelen aan de Oranje afkomst van Beatrix,maar dat is onder het mom van Staatsbelang in Nederland snel te regelen. En dat is op zich zelf weer vreemd omdat Nughter in dat verband sprak van een laboratorium op een geheime locatie in Rusland. Komt bij u ook niet de vraag op: hoe kan het DNA worden onderzocht als Margarita en haar advocaat stellig beweren dat Margarita geen DNA heeft afgestaan en hoe makkelijk is het om alle mogelijke geruchten te ontzenuwen door juist wel DNA materiaal af te staan,of moet dit juist worden voorkomen,kostte wat het kost,omdat een feitelijke vaststelling de internationale betrekkingen ernstig zouden kunnen beschadigen? Voor de duidelijkheid gaan we naar de ontwikkeling van het Oranje sprookje en beginnen bij Willem III wel te verstaan de eerste Willem III (1650-1702) Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel Deze Willem III had geen nageslacht, waardoor de titel van Prins van Oranje wettelijk aan Frederik III koning van Pruisen(zijn volle neef) werd toegekend, waardoor in 1702 de lijn van Oranje in Nederland ophoudt te bestaan. - Blad 5 - Eventuele verre nazaten in de bloedlijn zijtak van Willem IV(1711-1751) {zoals o.a. Emma} kunnen onmogelijk recht doen gelden op de naam Oranje,omdat deze rechtmatig erfelijk was overgegaan naar de wettelijke erfgenaam Frederik III koning in Pruisen en een gepikte titel Oranje verder liep in de bloedlijn van Willem V en vervolgens Willem I en dus niet via de bloedlijn zijtak naar Emma, die meer dan de 3de graad bloedverwant is. Hierna is overigens aansluitend het prinsdom Oranje (Orange) formeel overgegaan naar Prins Lodewijk Armand II van Bourbon Conti.(1696-1727) In de geschiedenis boeken wordt vermeld dat Johan Willem Friso van Nassau Dietz(1687-1711) als achterneef van Willem III (1702) de titel van prins van Oranje als enig erfgenaam erfde. Dit vertegenwoordigt echter niet de waarheid. Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde vielen in Pruisische handen !! De wettige erfgenaam van Willem III (1702) was in eerste instantie zijn VOLLE neef Frederik III (1657-1713) en in tweede instantie Frans Lodewijk van Bourbon-Conti. Keurvorst van Brandenburg Frederik III/I (1657-1713) In Engeland werd Willem III (koning van Engeland) opgevolgd door Anne de zuster van Mary,terwijl Frederik III (tevens bekend als Frederik I Koning in Pruisen) zich uitriep tot Prins van Oranje waarbij hij zich beriep op het testament van stadhouder die bepaalde dat bij het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranje al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van zijn oudste dochter Louise Henriëtte en wel uitsluitend de mannelijke lijn.En deze Louise Henriëtte was de moeder van Frederik I koning in Pruisen.Het prinsdom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti en in hun naam verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten uit de stad en lijfde de stad in. Dat er meer aan de hand was met het testament van Willem III(1650-1702) blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts F.50.000,- (één zestiende deel) van het F.800.000,- vermogen van Willem III(1650-1702) kreeg toegewezen. Op 14 juli 1711 verdronk Johan Willem Friso,onderweg naar Den Haag voor bespreking van de erfeniskwestie,in het Hollands Diep.In Den Haag werd in 1711 alsnog besloten de erfeniskwestie te bespreken, de titel Prins van Oranje "in te pikken" en postuum te geven aan deze stadhouder van Friesland,Johan Willem Friso. - Blad 6 - Prins Willem Frederik (1797-1881) Staatsgreep. Eind 1813 werd Willem Frederik,die geen nazaat is van de echte Willem van Oranje(1533-1584), na 18 jaar in Engeland te hebben verbleven per brief uitgenodigd door de Haagse Notabelen,Gijsbert Karel van Hogendorp,Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum,om als soeverein vorst een regering op zich te nemen,echter dat was een excuus voor de staatsgreep die door de Engelse geheime dienst,aangestuurd door de Britse minister van binnenlandse zaken Castlereagh werd uitgevoerd om zo een bufferstaat aan Frankrijks noordgrens te vormen. Voor de Franse tijd bestond er geen Koninkrijk,dus van herstel van een koninkrijk kon geen sprake zijn,het was een ordinaire staatsgreep) Na het vertrek van de Franse troepen eind 1813 werd in december 1813 de zoon van stadhouder Willem V uitgeroepen tot vorst en noemde zich Willem Frederik van Oranje-Nassau (Later Willem I / 1772-1843) Nog datzelfde jaar riep Willem Frederik een commissie in het leven die een nieuwe grondwet moest ontwerpen. Op 29 maart 1814 werd het voorstel van de commissie goedgekeurd door notabelen,door Willem zelf aangewezen,wat aangeeft dat er toen al sprake was van ondemocratische beinvloeding van een proces. Een dag later werd Willem van “Oranje” ingehuldigd als soeverein vorst (toen nog niet de titel Koning). Daarop stelde Willem opnieuw een grondwetcommissie in. Echter veel notabele die door Willem zijn aangewezen wensen deze grondwet niet goed te keuren en blijven thuis. Resultaat is dat een meerderheid deze nieuwe Grondwet afkeurt. Willem telt de stemmen echter anders en voegt er een aantal onthouders aan toe en komt door deze beruchte Hollandse Rekenkunde toch nog aan een meerderheid. Op 16 maart 1815 roept Willem zich uit tot Koning Willem I der Nederlanden(bij proclamatie ook prins van Oranje) en in augustus tot Koning der verenigde Nederlanden,zodat hij op 24 augustus 1815 de nieuwe door hem gewenste Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden kan afkondigen. In deze grondwet is duidelijk vastgelegd(zie Art. 14 t/m 23) dat troonopvolging naar de oudste zoon gaat of diens mannelijk erfgenaam of naar diens mannelijk erfgenaam,en in het allerlaatste geval pas na de dochters van de Koning. Indien al deze erfgenamen ontbreken,gaat het naar de mannelijke erfgenaam van Prinses Carolina van Oranje! Nu was de dochter van Willem IV deze Carolina van Oranje-Nassau(1743-1787). En daar is ook iets vreemd! Willem IV werd vermeend impotent en onvruchtbaar te zijn en er werd een andere vader genoemd (buitenechtelijk?)Omdat het de bedoeling is dat de naam verwijst naar de bloedlijn waarvan ze afstammen is het in die kringen normaal en standaard dat kinderen de naam dragen van wie ze afstammen. In alle officiële documenten,zelfs niet in haar testament draagt prinses Carolina ergens de naam Wilhelmina. Ook Carolina's jongere zusje Anna (1746),die nog geen 6 weken oud werd,droeg niet de naam Maria van haar grootmoeder,wat te denken geeft! Vanwege de impotentie en onvruchtbaarheid van Willem IV wordt verwoord dat zijn kinderen buitenechtelijk zijn.Om de schijn - Blad 7 - hoog te houden gaat het gerucht dat Willem IV bij een andere vrouw een buitenechtelijk kind had,doch hiervan zou Johan Willem Friso,de vader van Willem IV de biologische vader zijn. Dit maakt de bloedlijn naar Emma wel heel vaag en wel om de volgende reden: Willem IV leed aan ernstige Fimosis (vernauwing van de voorhuid) en was niet tot geslachtsgemeenschap in staat.De intimus van de “Oranjes” zoals Schlippenbach was hiervan op de hoogte.De werkelijke vader was, de opperstalmeester en huisvriend Jonkheer Douwe Idzard Sirtema van Grovestins. Huidig DNA onderzoek zou dit kunnen bevestigen. De brieven en documenten van de weduwe van Willem IV,Anna van Hannover kunnen dit bevestigen,doch die zijn kort geleden overgebracht naar het Koninklijk Archief en zonder toestemming van Beatrix niet in te zien,hoewel verhaald wordt dat deze papieren ook daar niet meer zijn! Willem V heeft een treffende gelijkenis met de opperstalmeester. Graaf Casimir Abraham Schlippenbach (1682-1755),werd tijdens een veldtocht in Spanje in zijn rechterarm geschoten en kreeg gangreen,waardoor zijn arm werd geamputeerd.In 1755 overleed hij aan een schotwond in de linkerkant van zijn borst.Hoe kon een oude man van in de zeventig,zonder rechterarm in zijn linkerborst schieten? Ogenblikkelijk werd het huis door militairen verzegeld en onder bewaking gesteld. Noodgedwongen werd alleen Abraham Verster, drost van Sint Michielsgestel toegelaten. Deze dacht meteen dat Schlippenbach vermoord was. Maar uit documenten in het archief in Den Bosch blijkt dat Verster door de regering in Den Haag onder druk werd gezet het geval af te doen als zelfmoord en het dossier zo snel mogelijk te sluiten. Vrijwel ogenblikkelijk daarna kwam er bevel vanuit Den Haag om alle papieren van de generaal zo snel mogelijk in een verzegelde kist per koerier op te sturen. Het bevel was afkomstig van Hendrik Fagel, griffier van de Staten-Generaal.Waarom? Weduwe Anna van Hannover vermoedelijk gechanteerd door iemand die wist dat Willem IV niet de vader was van de jonge erfgenaam Willem V. (Schlippenbach?) Uit documenten in het Nationaal Archief blijkt namelijk dat de weduwe van Willem IV anonieme dreigbrieven ontving. Anna van Hannover Volgens de beschikbare gegevens was Emma via haar moeder een verre afstammeling van de bloedlijn zijtak van de eerdere Willem IV, n.l. diens dochter waarna de bloedlijn ophield. (dus is Emma geen nazaat van de latere Willem I (1772-1843) Via haar vader was zij afstammeling van Karel August van Waldeck Pyrmont (1704-1763). Ook als zij een afstammeling was van deze Willem IV had zij via deze Willem IV geen enkel erfelijk recht op de naam Oranje,omdat in een erfelijke bloedlijn de Duitse Willem van Oranje van Nassau Dillenburg (1533-1584) deze nalatenschap erfde van Neef René van Chalon, zodat tenslotte de Oranje erfenis ophoud bij de achterkleinzoon van Willem van Oranje,de eerste Willem III(1650-1702){in een andere bloedlijn tak als onze pseudo Oranjes}. In de op de Salische Wet geënte Grondwet van 1848 werd in Art.11 t/m 16 (eerste afdeling)vastgelegd dat de troon wordt bestegen door de wettige mannelijke nakomelingen van Willem I (1772-1843) en in de grondwet van 1983 wordt in Art.24 vermeld dat het koningschap wettelijk wordt vervuld door de wettige opvolgers, “afstammelingen”, van Willem I (prins van Oranje-nassau) Hierbij is graag aangenomen dat Wilhelmina wettig kind is van Willem III. Wel is Emma als echtgenoot erfgenaam van de bezittingen van Willem III (1817-1890),waarvan Wilhelmina na 1890 reeds het immense vermogen van 5,5 miljoen gulden ontving. (Totaalbedrag erfenis F. 6.965.612,47 en begrafeniskosten waren F.76.016,00) Wilhelmina en Juliana zijn bloedverwanten van Emma,doch zij zijn tot een DNA onderzoek anders uitwijst, geen bloedverwanten van Willem III en Willem I en dus geen wettig opvolger van Willem I zoals in de grondwet aangegeven. Huwelijksfoto van Wilhelmina en de bisexuele Hendrik Door gevaar voor de Monarchie wilde men daarna doen geloven dat Prins - Blad 8 - Hendrik de natuurlijke vader van Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld. De vraag blijft wie is de vader van de in 1909 geboren prinses Juliana . Wilhelmina kreeg haar eerste miskraam in 1902. Het gerucht ging dat deze miskraam het gevolg was van de geslachtsziekte syfilis van Hendrik. De koningin was geschokt en wilde haar man voorlopig niet zien. De daaropvolgende jaren nam, na nog een aantal miskramen, de spanning toe over de vraag of Wilhelmina zou zorgen voor een troonopvolger of dat de Nederlandse troon bezet zou gaan worden door een Duitse prins. Of herhaalde zich de geschiedenis en werd er een stand in gevonden voor prins Hendrik,in welk verband twee vragen gerechtigd zijn n.l: Wie is de vader van Juliana en verwekte Prins Hendrik een kind bij zijn dochter Juliana of Stiefdochter Juliana? In dat verband werd een tijd lang het verhaal in de omloop gebracht dat Prins Hendrik bij een zekere Elisabeth le Roi een buitenechtelijk kind had verwekt. Echter Elisabeth le Roi stond gelijk voor Juliana. Volgens Mr. Carry Hamburger van Knoops & Partners [de juridische bron] zou Maria (Claire) Jacoba Roovers die volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Ginneken is geboren 11 maart 1927 een onwettige dochter van prinses Juliana zijn,die begin februari 1926 op paleis Noordeinde in den Haag werd verwekt door haar (eigen) vader,prins Hendrik,de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Haar officiële voornamen zijn Maria Jacoba. Sinds 1959,toen haar zoektocht naar haar biologische ouders meer vorm kreeg,is zij zich Marie Clair gaan noemen en die wens tot verandering van haar voornamen zal in dit onderzoek worden uitgedragen. Zij overleed 3 oktober 1997. Zie hiervoor de website : http://elisabethleroi.yolasite.com/ Dynastieke Titel Prins van Oranje. Hoewel met recht betwist kan worden of Willem IV zich prins van Oranje mocht noemen is deze kwestie bij de burgemeester van Amsterdam in de schouwburg besproken en in 1732 geschikt,waarbij tot op de huidige dag de nazaten van Frederik III als van Willem IV van Oranje – Nassau zich Prins van Oranje noemen. Emma was een zeer ver bloedverwant (5de graads)van Willem IV(1711-1715) via,langs vaders kant, haar betovergrootmoeder Carolina van Oranje-Nassau de zus van Willem V (1748-1806) en langs moeders kant was haar betovergrootvader Frederik I van Württemberg (1754-1816),maar zoals in 1732 in Amsterdam werd geschikt kon Emma , als verre nazaat van Willem IV van Oranje-nassau niet formeel de dynastieke titel Prins(es) van Oranje voeren,omdat dit in strijd zou zijn met de Salische wet en Castilaanse stelsel en de dynastie van Willem III (1650-1702) die bepaalde dat alleen de oudste zoon van Prins van Oranje de titel Prins van Oranje mocht voeren.Ook de grondwet van 1815 is er duidelijk in dat er slechts mannelijke erfgenamen volgens de Salische Wet in aanmerking komen. Tevens betekent dit dat Emma alsmede Wilhelmina formeel geen enkel recht op de troon kunnen doen gelden. Volgens de grondwet van 1848 t/m 1983 wordt de troon bestegen door de wettige mannelijke nakomelingen van Willem I (1772-1843) en daar is Emma géén nazaat van. Voor Wilhelmina als buitenechtelijk kind van Willem III(1817-1890) geldt hetzelfde. Ook zij is officieel in de rechte lijn geen nazaat van Willem I en daarom niet gerechtigd de troon te bestijgen en daarnaast ook niet voor het voeren van de dynastieke titel Prins(es) van Oranje. Hetzelfde geldt voor Juliana en haar Nazaten. - Blad 9 - Omdat de rechtmatigheid voor het dragen van de titel Prins(es) van Oranje aanvechtbaar was heeft Wilhelmina dit vervolgens getracht te omzeilen door in 1917 een grondwet te laten ontwerpen waarin is opgenomen dat de dynastieke titel Prins van Oranje verbonden aan het prinsdom Oranje (Orange) alleen wordt gedragen door de leden van het huis Oranje-Nassau en het huis Hohenzollern,waabij echter nog steeds niet duidelijk is of deze familie wel van het huis Oranje –Nassau zijn en zich mogelijk schaart in de nepprins-rij van Bram van Leeuwen,die zich Prins van Lignac liet noemen. Wanneer de troon door Wilhelmina onrechtmatig is bestegen is deze aanpassing van de grondwet ongeldig en/of is sprake van een zeer ernstig geval van belangenverstrengeling. Volgens de stellige overtuiging is ons huidig koningshuis géén echte nazaat van Oranje en tevens geen nazaat van het huis Romanov, tenzij onverwacht uit DNA onderzoek anders blijkt. Hiermee is de rechtmatigheid van de troon en het dragen van de naam Prins van Oranje voor het “huidig Koningshuis” een zeer groot vraagteken en verlangt DNA onderzoek. Of is het politiek en met name het belang van het CDA dermate groot dat zij, zich bewust van deze “Staatsrechtelijke dwaling”c.q. onbehoorlijk bestuur, deze “pseudo” Oranjes op de troon wenst te houden en de bevolking nog een eeuw of meer voor de kosten laat bloeden tot een durfal of een burger initiatief ingrijpt.De politiek heeft de plicht de kiezer eerlijk en adequaat te informeren en daar schort het nogal eens aan in Den Haag.Het zou naïef zijn dit in dit geval te verwachten,immers de Kamerleden hebben allen met hun vinger in de lucht gestaan en trouw gezworen aan de ..... jawel. Maar wat als deze koning(in) staatsrechtelijk niet bestaat dan hebben we te maken met Staatsrechtelijk bedrog door Koninklijke besluiten die niet kunnen verjaren,daar we een constitutionele monarchie hebben die deel uitmaakt van het Parlement. Op één onderdeel is men in Den Haag goed, ZWIJGEN ! DNA Technieken: In 1869 werd het DNA ontdekt.Eerst in 1944 werd de erfelijkheid beredeneerd. In 1953 kwam er verder schot in het DNA onderzoek en uiteindelijk in 1975 publiceerde Frederick Sanger een methode voor het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA (sequecing genoemd)In 2001 werd de DNA sequenties van het humane genoom gepubliceerd.Anno 2010 is de DNA technieken dermate verfijnd dat met zeer grote zekerheid o.a. erfgenamen zijn te achterhalen. Omdat men in 1890 er nog van uit ging dat Wilhelmina een wettig kind was van Koning Willem III (1817-1890) besloot men i.v.m. de afnemende gezondheid van deze Willem,waardoor hij zijn werkzaamheden niet meer kon uitvoeren, Emma aan te wijzen als Koningin moeder om zo de troonopvolging van Wilhelmina te regelen. Emma was slechts 3 dagen Koningin moeder en aansluitend werd in 1890 Wilhelmina op 10 jarige leeftijd Koningin van Nederland en werd Emma regentes over deze minderjarige troonopvolgster.In die tijd stond DNA onderzoek nog in de kinderschoenen,zodat niet onweerlegbaar kon worden vastgesteld dat Wilhelmina als onwettig buitenechtelijk kind geen recht op troon opvolging had. Nu er sterke aanwijzingen zijn dat Wilhelmina als onwettig kind van Willem III(1817-1890) nooit rechtmatig - Blad 10 - de troonopvolger had mogen zijn,kan dit heden als onrechtmatig worden bestempeld. Het door haar in 1937 genomen “Koninklijk”besluit gesteund op het verdrag van Nassau,welke haar nazaten het recht op de naam van Oranje-Nassau geven moet daardoor tevens als onrechtmatig worden gezien. De rechtmatigheid van alle opvolgende “Koninklijke”besluiten door Juliana en Beatrix komen daarmee in een ander daglicht te staan. Ook in 1948 bij de troonopvolging door Juliana stond DNA onderzoek nog in de ontwikkelingsfase en kon mogelijk niet worden vastgesteld of Juliana ingevolge de grondwet een afstammeling van Willem I (1772-1843) was en dus wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging. Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden. Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking. In 1898 trof Wilhelmina het archief over “de Oranjes”aan en het is een algemeen bekend feit dat zij twee speciale “vernietigers”in dienst had .(Een Anachronisme ? ) Hierna heeft Bernhard vermoedelijk nog eens heel wat open haarden gevoed met de inhoud van de nationale archieven om zo de archieven wederom op te schonen en deze geven daadoor een valse beeldvorming. Bernhard Wilhelmina Met het kinderloos overlijden van Willem III (1702) is het huis van Oranje-Nassau in de republiek opgehouden te bestaan.Naar vigerend Salische wet is de erfopvolging overgegaan op de volle neef Frederik III (Frederik I Koning in Pruisen) en diens mannelijke nakomelingen. De Salische wet en het Castiliaanse stelsel bepaalde de volgorde van erfopvolging en verliep via de patriarchale lijn en hierop gebaseerd is de grondwet van 1815 tot stand gekomen. Pas sinds 1983 zijn mannen en vrouwen gelijk voor de erfopvolging. De mij ter beschikking staande gegevens toont geenszins een bloedverwantschap aan met koning Willem I,omdat dit nimmer onomstotelijk is vastgesteld zoals expliciet bedoeld en in opdracht is meegegeven in de Grondwet van 1815. Ook in de Grondwet van 1840 en 1848 is bepaald dat de kroon der Nederlanden in opdracht is meegegeven en opgedragen aan de wettige nakomelingen en wel het mannelijk oir, uit het tegenwoordig huwelijk met Hare Majesteit Frederika Louisa Wilhelmina. Als wettige nakomelingen wordt naar mijn mening hier bedoeld bloedverwanten voortkomende of ontspruitende uit betreffend huwelijk,waarbij voor het huwelijk een geregistreerd partnerschap wordt aangemerkt. In die tijd kwamen als wettige nakomelingen uitsluitend kinderen uit een geregistreerd partnerschap in aanmerking. Buitenechtelijke nakomelingen waren geen wettige - Blad 11 - - Blad 12 - bloedverwanten c.q. nakomelingen. Eerst ver in de twintigste eeuw kwam hier verandering in. Gelijktijdig staat artikel 24 van de grondwet op gespannen en tegenstrijdige voet met het in de grondwet genoemde artikel 1. Dit was wel reden(zie hiervoor nota Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 2000-2001 onder nr. 27074) om de wet op de Adeldom te wijzigen juist omdat deze strijdig was met artikel 1 van de grondwet,de Algemene wet gelijke behandeling en diverse internationale verdragen waaronder het BUPO verdrag. Het is daarnaast hoogst verwonderlijk wanneer de Kamer de geloofsbrieven van haar nieuwe leden wel onderzoekt,zoals wettelijk vereist,maar dat voor een nieuw Staathoofd niet wordt onderzocht of deze voldoet aan de Grondwettelijke vereiste met name bloedverwant van Willem I, waarbij zij opgemerkt dat iedere discrepantie in relatie tot een Staatshoofd internationale schade kan betekenen en gezien kan worden als Staatsrechtelijke dwaling of onbehoorlijk bestuur. Mogelijk kan iemand mij uitleggen op welke legitieme grond Wilhelmina,Juliana en Beatrix staatshoofd is geworden? Ik stelde deze vraag in een schrijven ook aan meerdere fractieleden vervolgens de Eerste Minister Balkenende en tenslotte Beatrix. Ik wacht op een inhoudelijke reactie. tcouzy@gmail.com Bijlage: De Koninklijke familie is éen van de rijkste in Nederland met een voorzichtig geschat vermogen van 9 miljard,goed voor een minimale rente / dividend inkomsten van 400 miljoen per jaar. Na kritiek van Bernard op de rekenwijze van het Amerikaanse blad Forbes heeft Quote het vermogen van de “Oranjes”bijgesteld naar 1 miljard. Met een geschat vermogen van de Familie Brenninkmeijer van 30 miljard heeft Quote dit voorzichtigheid halve ook op slechts 10 miljard gehouden. Echter de Koninklijke familie met 26% als groot aandeelhouder van de KLM heeft niets te klagen bij het miljarden vermogen van de KLM met als dochter Martinair,Transavia en Kenya Airways. En dan natuurlijk nog voor 12 % aandeelhouder bij de Royal Dutch Shell die reeds in 2005 een eigen vermogen van 91 miljard en een totale activa van 220 miljard had. En oh ja 10% aandelen in ABN-Amro, de ING bank en zelfs DNB,die 2008/2009 zo’n 50 miljard staatssteun vroeg! (Zou hier sprake zijn van belangenverstrengeling van het Staatshoofd m.b.t. de Staatssteun?)Laten we daarnaast niet vergeten dat het vermogen ook nog ligt in de ruime revenuen (Nederlandsche Handelsmaatschappij ,de latere ABN-Amro)van de Opium handel in Nederlands-Indië (via Willem I verkregen,waar men erfelijk bezien geen enkel recht op heeft) en dit vermogen ligt vast in domeinen en aandelen,waarvan niemand zogenaamd weet hoeveel en hoe precies. Wel zijn domeinen in 1848 door Willem II tot Kroondomein gegeven aan de Staat,waarvoor de koning(in) jaarlijks een inkomen geniet uit ’s lands kas. Tenslotte heeft men nog een jaarlijks vermogen aan inkomsten uit divers betaalde commissariaten/Commissies (Voor Willem -Alexander en Maxima alleen al een 30 tal functies)en als staatshoofd en lid van de Bilderberg groep,” de nieuwe wereld orde”, een ondemocratische invloed op de politiek. Vaag zijn met de toelagen geeft heel veel vraagtekens. 39 miljoen/jaar 113 miljoen per jaar of zijn het er meer dan 220miljoen per jaar. Premier Balkenende houdt het bewust vaag en zegt:Koningin Beatrix 5,1 miljoen (inkomen 834.000, 4,3 miljoen voor de kosten van het personeel) Prins Willem-Alexander 1,4 miljoen (inkomen 248.000, 1,1 miljoen overige kosten) Prinses Maxima (inkomen 248.000, 376.000 kosten personeel en materiële uitgaven) Functionele uitgaven 27 miljoen (o.a. voor gebruik regeringsvliegtuig en andere luchtvaartuigen, onderhoud zeilschip de Groene -- Blad 13 -- Draeck, kosten departement van de hofmaarschalk) Onzin onzin!!! 11 miljoen bin.zaken werkzaam voor het koninklijk huis, 5,6 miljoen Verkeer en waterstaat werkzaam voor koninklijk huis, 8,5 miljoen Vrom, ambtenaren voor kon. huis, 78 miljoen ambtenaren/groene draak regeringsvliegtuig etc,werkzaam voor het koninklijk huis. Daar komt nog de jaarlijkse toelage bij, diverse betaalde commissariaten,Olympisch Comité en speciale declaratie voor officiële bezoeken in functie. Prins Maurits voor declareert €204.000 bij Verkeer en Waterstaat, voor 2 dagen werk per week. Hoezo de overige familieleden krijgen geen toelage! Zonder hier nu in details te treden wordt er gesproken over: De gegevens en brieven bij fam. van Bernhard waaruit glashard blijkt dat Bernhard anti joods is opgevoed terwijl zijn lidmaatschap bij de NSDAP en SA in 1933 wordt gebagatelliseerd, doch wanneerJuliana en Bernhard in 1937 trouwen en tijdens hun trouwpartij de Hitlergroet wordt getoond en op verzoek het Horst Wessellied wordt gespeeld en de koninklijke familie in 1938(5 jaar later) op het geschonken schip Piet Heijn in de Duitse wateren vaart met de Nazi hakenkruis vlag in de mast krijgt dit gebagatelliseerde lidmaatschap een heel andere lading. Bernhard komt naar voren als een categorische leugenaar.Vervolgens de brief die Wilhelmina augustus 1940 schrijft aan Juliana in Canada en een regeling met de Duitser ter sprake brengt en letterlijk schrijft,Welnu dan zal ik je de kans niet onthouden,dat jij zal moeten proberen en naar ik vermoed ons oordeel hetzelfde is,vrij met onbelemmerde mogelijkheden de NOODZAKELIJKE schoonmaak en opbouw tot stand te brengen,vrij van een KAMER om mij te hinderen,kan ik naar een zakelijke oplossing streven, daarna de Stadhoudersbrief waarin Bernhard 24 april 1942 hitler voorstelt namens hem als stadhouder Nederland te regeren en de betrokkenheid van Bernhard(dagboek Gerrie van Maasdijk) bij de coup van Kapitein Raymond P.P. Westerling januari 1950 en Bernhard onderkoning van Indonesië wilde worden, De op valse grond in handen gekregen titel Prins Lippe Biesterfeld,de contacten met Hans Melchers,die verboden produkten aan Irak,Libië en Syrië leverde, Lockheed,Northrop,wapenhandel(leveranties o.a. aan Israël)El-Al voerde via schiphol begin jaren 90 al tonnen defensiemateriaal uit de verenigde staten door[Bijlmer]zie daarnaast ook Buitenhof 47 Den Haag/Mozes Wolf en NSBer J.Garp,De omvangrijke drugs- en wapentransporten via Paramaribo,Rotterdam naar Riaad,De eliminatie van de oprechte Maarten van Traa en de aansluitend vreemde vacature voor Andree Christine van Es(de vrouw van van Traa)die zorg moet dragen voor de inburgering van Maxima!! De meer dan wekelijkse munitie- en wapentransporten van een luchthaven in het zuiden van het land,De beloningen aan Mat Herben voor verleende diensten aan AIVD/M.I.D, Het doorsluizen van geld, buitenechtelijke relaties en de beruchte Oranje Samenzwering,Ondanks negatief referendum de Euro en dwangmatige aansluiting bij Europa door de alles overheersende N.W.O van Bilderberg groep en W.Kok, De documenten van het Ekologisch Kennis Centrum en de Ecomaffia,De in het laboratorium ontwikkelde virussen HIV en INFLUENZA voor bevolkingsreductie met als stuurorgaan Bilderberg,de reden achter de schandalige opdracht tot executie van Pim Fortuijn! Het is vreemd ,als burger kun je een functie bij overheid of semi overheid vergeten,wanneer je één misstap begaat of zelfs maar verdacht wordt van criminele contacten,tenzij je zoals Mabel ondanks haar drugs- en wapenleverantie geschiedenis met Klaas Bruinsma en Mohammed Sacirbey,als Marmot het koningshuis inrolt. De kosten van Koninginne- en Prinsjesdag zijn hoog,maar daar staat tegenover dat deze unieke vermaaksdagen evenredig en meer oplevert voor o.a. de middenstand. Staatsbezoeken van de koningin kosten veel geld,doch ook dit schijnt voldoende economische opbrengsten te genereren die worden toegeschreven aan de koningin. Dit moet echter niet worden overdreven,want het latere Nederland was,al voor de Bataafse Republiek, met de VOC een uiterst succesvol Nederlands handelsbedrijf. (zonder koningshuis) en ook de president van de Franse Republiek sleept de nodige opdrachten binnen. Omdat de buitenlandse adel precies weet hoe de vork in de steel zit en neerkijkt op deze “pseudo Oranjes” (het laatste staatbezoek aan Engeland was in 1982) kon men slechts een niet adelijke partner met zeer twijfelachtige reputatie vinden,zoals Maxima Zorreguieta en Mabel / de Marmot. Het is schijnbaar om die reden dat Beatrix besloot bij koninklijk besluit in 2001 en tenslotte nogmaals aangevuld voor Johan Friso en zijn Mabel in 2004 dat alle met de naam van Oranje-Nassau van Amsberg de titel graaf of gravin of het predikaat jonkheer of jonkvrouw mochten voeren,nadat terloops bij koninklijk besluit op 25 januari 2002 Maxima in de adelstand was verheven en een eigen wapen en onderscheidingsvlag werd toegekend. Dat is riskant,want een DNA onderzoek moet uitwijzen of er überhaupt een Oranje in de “Koninklijke familie”bestaat. Juliana verkocht alle paleizen aan de Nederlandse staat,onder voorwaarde dat (1) alleen de “Oranjes” erin zouden mogen wonen,(2) de Nederlandse staat als eigenaar voor het onderhoud zou opdraaien en (3) mocht de monarchie ooit vallen,de paleizen terug geschonken (!) zouden worden aan de “Oranjes”(Angstig sluwe voorzorg?) Alleen al paleis Soestdijk (gekocht voor 18.775,- gulden) werd in 1971 (29 jaar geleden) voor 1,9 miljoen aan de Staat verkocht. Willem Alexander verkocht zijn huis aan het Haagse Noordeinde voor 3,25 miljoen aan de Rijksgebouwendienst. Het pand bleek in 14 jaar tijd ruim 800% in waarde te zijn gestegen. De plotselinge uitkeringsstijging (toelage) van de “koningin”werd door Balkenende verklaard doordat zij volgens hem te weinig had gekregen. En tenslotte schenkt Maxima eerst 128.000,- euro van haar staatsuitkering aan een katholieke Argentijnse priester met twijfelachtige politieke voorkeuren,om vervolgens aan de Nederlandse minima uit te leggen hoe zij moeten omgaan met hun krappe budget. In de troonrede had Beatrix het nog over de broekriem aanhalen, ja het volk,niet deze `Koninklijke familie. Drugs en Wapenhandel en Huwelijk koppelaars. Een gedeelte van het immense miljarden kapitaal van het “Koningshuis”is gebaseerd op drugsinkomsten en wapenhandel. De in 1824 door Willem I opgerichte NEDERLANDSCHE HANDELS MAATSCHAPPIJ (N.H.M.) verhandelde OPIUM vanuit Nederlands-Indië naar de Chines opiumkitten en ging door tot ver in de 20e eeuw. Wat vele niet weten is dat deze N.H.M. in de jaren 60 overging in de ABN en later in ABN-Amro. (Beatrix heeft nog steeds 10% aandelen in ABN-Amro in het verlengde van deze opiumhandel) Met de 4,4 miljard steun van Wouter Bos aan de ABN-Amro heeft hij dus indirect Beatrix gesteund. De wereldwijde wapenhandel van “prins Bernhard”is zo langzaam wel bekend.Zo gaf deze Bernhard in 1951 Eva(Evita) Peron het grootkruis in de orde van Oranje Nassau en een slordige 30 miljoen aan juwelen als smeergeld voor een order van treinstellen voor Werkspoor. Via Nederland leverde hij 5000 automatische en 1500 zware machine geweren aan Evita (Argentinië) ,maar die kwamen in andere handen. Opa Bernhard vond het nodig voor zijn kleinzoon Willem Alexander(die naar meningen bekend staat als watje) een krachtige vrouw te zoeken.Zo kwam hij in Argentinië,waar hij sinds de Nazi tijd al bekend was met wapenhandel,waarvan in de archieven van de Amerikaanse Geheime Dienst een brief uit 1949 zit van de Duitse Argentijn Alfredo Hirsch die aan Catalina van Pannwitz meldt dat hij gelden heeft overgemaakt aan Juliana. Deze Catalina van Pannwitz Roth was een oude vriendin van Bernhard,die hij regelmatig ontmoette in het landhuis De Hartkamp (tussen Heemstede en Bennebroek) .Een van de regelmatige bezoekers van De Hartkamp was weer Lili Collas Gutman,een kleindochter van Eugene Gutman,de oprichter van de Dresdner Bank. Maxima Zorreguieta werkte toevallig van 1998 t/m 1999 bij de zakenbank van de Dresdner Bank op Wall Street en zo vond Opa Bernhard Maxima de geschikte vrouw voor W.A. Nu is het ook geen toeval dat de vader van Maxima, Jorge Zorreguieta en “Prins Bernhard” dezelfde voorvader n.l. Caspar Halbach (1673-1723) hebben.De familie Zorreguieta komt uit de kring van de Duitse Nazi’s en is dus een ver familielid van Willem Alexander en zeer bekend met bepaalde methoden. Claus van Amsberg opgegroeid in Tanganyika, het latere Tanzania, was daar reeds lid van de plaatselijke Hitlerjugend en jungvolk.Het een en ander rond hem is gebagatelliseerd met slechts Marinehelfer nabij Kiel,maar in 1945 was hij nog ingedeeld bij de 90ste pantserdivisie in Italië. Toen Klinkenberg in 1965 een artikel over de deelname van Claus schreef in de Panorama onder de titel de jeugd van de Prins gemaal,werd deze Panorama door toedoen van Premier de Quay uit de schappen gehaald en verbrand.De bladzijde 10 en 11 werden vervangen met een nieuw gecensureerd artikel over Claus genaamd sneeuwpret. Vervolgens moest men voor Johan Friso Bernhard van Amsberg,waarvan lang is beweerd dat hij homo was een geschikte kandidaat vinden. De “weduwe” van Klaas Bruinsma, die bekend was met wapenhandel en drugs kwam in beeld. Mabel Wisse Smit,later oprichter van het European Action Council for Peace on the Balkans- in feite een lobbyclub voor de Bosnische Moslims. Haar organisatie wierp zich op als adviseur van mogelijke wapenleveranties en had een verhouding (al La Bruinsma) met Mohamed Sacirbey,de Bosnische VN/Ambassadeur. Hierdoor wordt Mabel medeverantwoordelijk gezien voor het drama in Srebrenica.Per 1 juli 2008 is zij directeur van The Elders, een club van WIJZEN. Je zou het bijna Narcisme noemen.! Een geschikte kandidaat dus voor Johan Friso,dus werd zij ondanks de uitzending van Peter R.de Vries, toch welkom geheten in het Koningshuis. Geen verloving,maar trouwpartij in 1937 -Blad 14 - Dit is het verlovingsfeest in het Olympisch Stadion te Amsterdam 1936 De neef van Emma van Waldeck Pyrmont Josias zu Waldeck Pyrmont